วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
จ้างเหมาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบฎหมายต่างๆเกี่ยวกับงานสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.วัดหว้าเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างวังน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหว้าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่อง (ประชุมสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (โครงการ 1 ตำบล 1 ฝาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง