วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
จ้างบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการรถรับ-่ส่งเด็กเล็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาอาสน์ทั้งระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาชุดการแสดง รำมวยไทยและรำบายศรี โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน งวดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 8262 เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม(โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนตามโครงการรถรับ-ส่งเด็กเล็กยากจนและด้อยโอกาส ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 2.5/2.5 820.- และขนาด 1.5/2.7 530.-(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง