วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จุดที่ 2 ท่าน้ำหน้าวัดศิลาอาสน์บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จุดที่ 3 บริเวณสระหลวง บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จุดที่ 6 สระหลวงบ้านชีบน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมรั้วรอบพื้นที่เผาขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมชุดอุปกรณ์เสริมพร้อมบุ้งกี๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จุดที่ 1 วัดศรีชมภู บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416 - 52 - 002/2 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จุดที่ 5 ท่าน้ำวัดบ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จุดที่ 1 วัดศรีชมภู บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จุดที่ 6 สระหลวงบ้านชีบน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง