วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ้านชีบน ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง