วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการนวดแผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซับสีทอง - ตาปู่เก่า บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
หมึกเครื่องปริ้นเตอร์(กองการศึกษาฯ)
25  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ - บ้านโนนนาพวง (ต.ชีบน)
25  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ - บ้านโนนนาพวง (ต.ชีบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง