วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4
25  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหอประปา - บ้านนายอมตะ ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 8
25  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายซอยซึ่งเสน บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4
25  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้เางถนนดิน สายบ้านนางขันทอง กองโฮม - ป่าช้าเก่า หมู่ที่ 7
25  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนดิน สายถนนลาดยาง ทช.ชย. 4025 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1
25  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนานายสุริยนฯ - ที่ดินนายกองหันต์ฯ หมู่ที่ 2
25  ก.พ. 2562
โครงการขุดลอกลำห้วยจ้อง บ้านป่าปอแดง หมู่ที่ 8
15  ก.พ. 2562
ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ HP 1102 85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อพันธ์ปลาสำหรับปล่อย จำนวน 10,000. ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง