วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
ซื้อตลับหมึก เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง(รถแห่) ในขบวนแห่โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
เหมารถพร้อมตกแต่งให้เป็นรถขบวนแห่โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี 2562
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนแห่พร้อมขบวนนางรำโครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อยางรถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กจ 5638 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเล่นสำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อขนมสำหรับเด็กที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง