วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องดื่มน้ำดื่มน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงใช้ในงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องตามรอบระยะเวลารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 8799 ขัยภูมิ (003-54-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
โครงการก่่อสร้างอาหารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก
20  เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารหลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก
5  เม.ย. 2561
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันผู่้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง