วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 85 A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชีบน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับด่าน/จุดตรวจ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไผ่มงคลตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการปลุกไผ่มงคล ตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง