วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานเก็บ ขน ขยะขึ้นรถขยะและกำจัดขยะ (นายวรรณชัย เปล่งวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงานเก็บ ขน ขยะขึ้นรถขยะและกำจัดขยะ(นายศิริพงษ์ โพธิ์ชัย)
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบ้ัติงานตำแหน่ง จ้างเหมาบริการทำการเก็บ ขน ขยะขึ้นรถขนขยะและกำจัดขยะ(นายวรรณชัย เปล่งวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงานเก็บ ขน ขยะขึ้นรถขยะและกำจัดขยะ (นายสุทิน พันธ์หนองเป็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง คนงาน เก็บ ขน ขยะขึ้นรถขยะและกำจัดขยะ (นายสมยงค์ เสมาเพ็ชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายกองเที่ยง ศรีจันทร์ บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยซึ่งเสน (ต่อจากเดิม) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อยาฆ่าเชื้อและวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง