วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 220 สายแก้งยาว - ซับปลากั้ง (ช่วงบ้านนาอินทร์แต่ง - บ้านซับปลากั้ง) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและวัสดุต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน สายเมรุ-สะพานวังเดือนห้า บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมบูรณ์ - ไร่นายแสงจันทร์ บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหนูนาให้กับเกษตรกร ตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูนาให้กับเกษตรกรตำบลภูแลนคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนาไวรัน(COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง