องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
  โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิง...[วันที่ 2022-09-19][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...[วันที่ 2022-09-15][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลภูแลนคา[วันที่ 2022-09-14][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนและเด็กปฐม...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 242]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่ว...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนสุขภา...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมเสวนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำนาอินทร...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 384]
 
  ประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 241]
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว[วันที่ 2021-05-27][ผู้อ่าน 600]
 

|1หน้า 2|3|4|5