องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 
  ประชุมเสวนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำนาอินทร...
      

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายนิยม ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา พร้อมพ...

  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิภา...
       วันที่  20 มกราคม 2565  นายนิยม  ดิเรกศิลป์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมด้วยพนักงานข้ารา...
  ประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1
       วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น...


 
 
 


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560