องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปี 2560


 ด้วย สถ.จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. Integrity and Transparency Assessment ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ฯ  ได้เข้าประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ในวันที่  28  กันยายน  2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20