องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปี 2560


 ด้วย สถ.จังหวัดชัยภูมิ  ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธาน เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. Integrity and Transparency Assessment ( ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ฯ  ได้เข้าประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ในวันที่  28  กันยายน  2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16
2019-09-18
2019-05-29
2019-05-29
2018-11-28
2018-11-22