องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนตำบลภูแลนคา


คณะผู้บริหารฯ  พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลภูแลนคา  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  16  มีนาคม 2564 - 8 เมษายน  2564

2023-05-10
2023-05-03
2023-03-31
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16
2022-11-10
2022-09-29