องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนตำบลภูแลนคา


คณะผู้บริหารฯ  พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลภูแลนคา  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่  16  มีนาคม 2564 - 8 เมษายน  2564

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29