องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พศ.2540


การพัฒนาการบริหาร การจัดการ  มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการในด้านความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้

2020-06-25
2020-06-25
2020-05-19
2020-03-25
2020-03-16
2019-09-18
2019-05-29
2019-05-29
2019-01-01
2018-11-28