องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พศ.2540


การพัฒนาการบริหาร การจัดการ  มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการในด้านความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29