องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


ประชุมเสวนาระดมความคิดเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำนาอินทร์แต่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลภูแลนคา


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายนิยม ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา พร้อมพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้แทนหมู่บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 ตำบลภูแลนคา ได้ต้อนรับนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเสวนาระดมควมคิดเพื่อพัฒนาผลักดันอ่างเก็บน้ำนาอินทร์แต่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลภูแลนคาให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29