องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


ประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1


วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีกระบวนการการส่วนร่วมที่มาจากประชาชนในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชนทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
2022-05-25
2022-02-10
2022-01-20
2022-01-17
2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29