องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนฯ


วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิยม ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566

2023-05-10
2023-05-03
2023-03-31
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16
2022-11-10
2022-09-29