องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

สภา อบต.

     
  นายพีระพันธ์ ใจอดทน  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายอำนวย   พรมบุ นายนิกร  โฮมจัตุรัส
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายธวัช ชัยบุตร
นายสาคร สิงห์โคตร ว่าง ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
 
   
นายสมบัติ คำแก้ว นายพีระพันธ์ ใจอดทน นายทองรัตน์ ทิพย์แสง ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
       
นายอำนวย พรมบุ นายหนูแดง อินนอก นายภิญโญ เหลืองคำ
นายพงษ์ศักดิ์ รินทร์ลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
นางคำไฮ หาแก้ว นายสมศักดิ์ กิสันเทียะ นายชัยณรงค์  เถยสูงเนิน นายสมศักดิ์ ภูอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8