องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
สภา อบต.

   
 
  นายสาคร   สิงห์โคตร
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  


นายกฤติเดช   จันทร์โสดา นายชาญณรงค์   ศรีจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางมะลิ   สุมณฑา
นายอำนวย   พรมบุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5


นายสุดใจ   ทีทา นางคำไฮ   หาแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

นายพิทักษ์   รวดเร็ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8