องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 

นางศิริพร โรมแพน

 
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 

   
-ว่าง-
  นางประพันธ์ จี้เพชร
นักวิชาการศึกษา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
-ว่าง- นายสมบัติ ดวงมา นางอำพร อินทรัพย์
ครู ค.ศ.๒ ครู ค.ศ.๑ ครู ค.ศ.๑
   
นางบัวแหวน เหลืองคำ
-ว่าง-
นางสาวผกามาศ ชิดชัยภูมิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
   
 นางสาวปวีณา  แก้วสารภูมิ นางสาวธิดาทิพย์ พืชผล  
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก