องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 

นางศิริพร โรมแพน

 
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
นางสาวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ   นางประพันธ์ จี้เพชร
นักวิชาการศึกษา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
นางสาววิไล ตรงเมธี นายสมบัติ ดวงมา นางอำพร อินทรัพย์
ครู ค.ศ.๑ ครู ค.ศ.๑ ครู ค.ศ.๑
     
นางบัวแหวน เหลืองคำ
นางสาวณัฐรดา พิไลวงศ์ นางสาวผกามาศ ชิดชัยภูมิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
  นางสาวธิดาทิพย์ พืชผล  
  ผู้ดูแลเด็ก