องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 

นางศิริพร โรมแพน

 
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 

   
นางสาวปิยะนุช  เพิ่มสุข
  นางประพันธ์ จี้เพชร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
นางสาววิไล  ตรงเมธี 
นายสมบัติ ดวงมา นางอำพร อินทรัพย์
ครู ค.ศ.๒ ครู ค.ศ.๑ ครู ค.ศ.๑
   
นางบัวแหวน เหลืองคำ
นางสาวผกามาศ ชิดชัยภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
   
 นางสาวปวีณา  แก้วสารภูมิ นางสาวจุฑารัตน์   ผุดผ่อง  
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก