องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 

นางศิริพร โรมแพน

 
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 

   
-ว่าง-
  นางประพันธ์ จี้เพชร
นักวิชาการศึกษา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
นางสาววิไล ตรงเมธี นายสมบัติ ดวงมา นางอำพร อินทรัพย์
ครู ค.ศ.๒ ครู ค.ศ.๑ ครู ค.ศ.๑
     
นางบัวแหวน เหลืองคำ
นางสาวณัฐรดา พิไลวงศ์ นางสาวผกามาศ ชิดชัยภูมิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
   
 นางสาวปวีณา  แก้วสารภูมิ นางสาวธิดาทิพย์ พืชผล  
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก