องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
 

นายนิกร  โฮมจัตุรัส

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นางศิริพร โรมแพน นายไพรทูลย์ วรพล นายวันชัย ญาติสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางศิริพร โรมแพน   นายกุงชิง  เรืองเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม