องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

     
 

นายแสง  ชุ่มฉิมพลี

 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นางศิริพร โรมแพน นายไพรทูลย์ วรพล นายวันชัย ญาติสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางศิริพร โรมแพน   นายเดชศักดิ์ สุนทรภักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม