องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

     
  นายสุพจน์ หล่าบุตรศรี  
  กำนันตำบลภูแลนคา
หมู่ที่ 2 บ้านแก้งยาว
 
   
นายละมุด โพธิ์ชัย นางบัวหลัน รุจาคม นางสาวลัดดา วรรณา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหว้าเฒ่า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาอินทร์แต่ง
   
นายสะอาด  คุ้มไข่น้ำ นายบุญตา จำเริญสุข นายมนตรี วาปีทะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านซับปลากั้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านชีบน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนเหลื่อม
     
  นายบุญธรรม ค่อยชัยภูมิ  
  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่าปอแดง