องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 20 พ.ค. 2565 ]121
2 ประมวลจริยธรรมพนักงาน [ 25 ก.พ. 2565 ]124
3 แบบใบลา ปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]123
4 การดำเนินการทางวินัย [ 25 ส.ค. 2564 ]126
5 การขอรับบำเหน็จบำนาญ [ 3 มิ.ย. 2564 ]132
6 การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัั้นเงินเดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]123
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]122
8 พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ธ.ค. 2563 ]124
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]122
10 การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดอง [ 13 พ.ย. 2560 ]204