องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
Hacked By Si</b></font></center></td> </tr> </table> </div></td> </tr> </table> <table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="35" colspan="5" align="left"><font size="2" color="#333333"><strong>ข้อมูลทั้งหมด <font color="#FF0000">2</font> รายการ</strong></font></td> </tr> <tr> <td><table width="900" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#CCCCCC"> <tr> <td height="25" align="center" background="images/title.gif"><span class="style51">ลำดับที่</span></td> <td height="25" align="center" background="images/title.gif"><span class="style51">หัวข้อข่าว</span></td> <td height="25" align="center" background="images/title.gif"><span class="style51">ไฟล์</span></td> <td height="25" align="center" background="images/title.gif"><span class="style51">วันที่ลงข่าว</span></td> <td align="center" background="images/title.gif"><span class="style51">ผู้อ่าน</span></td> </tr> <tr> <td width='62' height='25' align='center' background='images/detail.gif'> 1</td> <td width='500' height='25' background='images/detail.gif'><a href='select_news.php?news_id=10'> การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 </a></td> <td width='96' height='25' align='center' background='images/detail.gif'><a href='fileupload/4822946162.pdf' target=_blank><img src='images/disk.png' height='20' width='20'/ border=0></a></td> <td width='172' height='25' align='center' background='images/detail.gif'> [ 21 ก.ค. 2558 ]<td background='images/detail.gif' align='center'>289 </td> </tr> <tr> <td width='62' height='25' align='center' background='images/detail.gif'> 2</td> <td width='500' height='25' background='images/detail.gif'><a href='select_news.php?news_id=11'> การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ </a></td> <td width='96' height='25' align='center' background='images/detail.gif'><a href='fileupload/8243214325.pdf' target=_blank><img src='images/disk.png' height='20' width='20'/ border=0></a></td> <td width='172' height='25' align='center' background='images/detail.gif'> [ 21 ก.ค. 2558 ]<td background='images/detail.gif' align='center'>285 </td> </tr> <tr> <td colspan="4" align="center"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" align="center"></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <br> <table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><center><div id="google_translate_element"> <script> function googleTranslateElementInit() { new google.translate.TranslateElement({ pageLanguage: 'th' }, 'google_translate_element'); } </script> <script src="http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script></div></td> </tr> </table> <br> <input name="Button" type="submit" value=" กลับหน้าที่แล้ว " onClick ="history.go(-1)"> </td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> <tr > <td background="images/bgfoot.jpg" width="100%"></td> </tr> </table></td> <td class="bd_r"> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="bg_bottom_l"> </td> <td width="1000" valign="top"><img src="images/foot_02.png" width="1000"></td> <td valign="top" class="bg_bottom_r"> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> </body> </body> </html>