องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

คณะผู้บริหาร

     
  นายนิยม ดิเรกศิลป์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
นายสกล เฉลียวชาติ
นายนพกร หนชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
  นายบุญเกิด รวดเร็ว  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล