องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

สำนักงานปลัด

     
 

นางศิริพร โรมแพน

 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร. 087-9612035
 
     
  นางวัฒนา กองโฮม  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
   
นางปทุมรัตน์ ขวัญทิพย์ธนสาร นางชิสา เฉลียวชาติ นางสาวคณารัตน์   สระบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นายสิทธิศักดิ์ จี้เพชร   จ.อ.ธรรศดนย์ สืบศรีธิญากรณ์
จพง.ธุรการชำนาญงาน   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวชิดชนก  กาบขุนทด นายแสวง อ้อชัยภูมิ นางสุคนธ์ กาบขุนทด
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง แม่ครัว (ทักษะ)
   
นายชวัช แสนรัง นายวีระ คุ้มบุ่งคล้า นายวิชา  ไกรนอก
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป