องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
 

นางศิริพร ประเวศชโยดม

 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร. 087-9612035
 
     
  นางวัฒนา กองโฮม  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
   
นางปทุมรัตน์ ขวัญทิพย์ธนสาร นางชิสา เฉลียวชาติ นางสาวคณารัตน์   สระบัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นายสิทธิศักดิ์ จี้เพชร   นายฐิติพงษ์  จ่าเมืองฮาม
จพง.ธุรการชำนาญงาน   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวชิดชนก  กาบขุนทด นายแสวง อ้อชัยภูมิ นางสุคนธ์ กาบขุนทด
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง แม่ครัว (ทักษะ)
   
นายชวัช แสนรัง นายวีระ คุ้มบุ่งคล้า นายวิชา  ไกรนอก
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป