องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

สำนักงานปลัด

     
 

นางศิริพร โรมแพน

 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด  
     
  นางวัฒนา กองโฮม  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
     
นางปทุมรัตน์ ขวัญทิพย์ธนสาร   นางชิสา เฉลียวชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     
นายสิทธิศักดิ์ จี้เพชร   จ.อ.ธรรศดนย์ สืบศรีธิญากรณ์
จพง.ธุรการชำนาญงาน   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
     
นายสุทัศน์ เกิดผล นายแสวง อ้อชัยภูมิ  นายวีระ คุ้มบุ่งคล้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
คนงานทั่วไป
     
นางสุคนธ์ กาบขุนทด นายชวัช แสนรัง นายอำนาจ เคสันเทียะ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป