องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

สำนักงานปลัด

     
 

นางศิริพร โรมแพน

 
  หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร. 087-9612035
 
     
  นางวัฒนา กองโฮม  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
   
นางปทุมรัตน์ ขวัญทิพย์ธนสาร นางชิสา เฉลียวชาติ -ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
นายสิทธิศักดิ์ จี้เพชร   จ.อ.ธรรศดนย์ สืบศรีธิญากรณ์
จพง.ธุรการชำนาญงาน   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
     
นายสุทัศน์ เกิดผล นายแสวง อ้อชัยภูมิ  นายวีระ คุ้มบุ่งคล้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
คนงานทั่วไป
   
นางสุคนธ์ กาบขุนทด นายชวัช แสนรัง นายวิชา  ไกรนอก
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป