องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองคลัง

     
 

นายไพรทูลย์ วรพล

 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
-ว่าง- นางกัลยารัตน์ นาไพบูลย์ -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     
นางสาวผกามาศ  เฉลียวชาติ   นางสาวนรินทร์ ละอองชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี