องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
กองคลัง

     
 

นายไพรทูลย์ วรพล

 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
นางสาวรพีพรรณ  อ้นชาลี นางกัลยารัตน์ นาไพบูลย์ -ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
     
นางสาวผกามาศ  เฉลียวชาติ   นางสาวนรินทร์ ละอองชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวศันสนีย์  สมรูป
นางสาวเครือวัลย์   ก้านสันเทียะ
นางสาวสุภาพร   พรมมากุล
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา