องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   

 
 

นายวิรุณ   บุญเรือง

 
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
    
  - ว่าง -
 
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
     
  นางสาวณภัทร จันบัวลา
 
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน