องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

           1. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
           2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
           3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
           4. ส่งเสริมการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
           5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

           1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว
           2.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันไฟป่า
           3.  การรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           1.  ก่อสร้างและปรับปรุง  ถนน  สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
           2.  การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
           3.  ก่อสร้างและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของหมู่บ้าน
           4.  พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

           1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
           2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
           3.  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
           4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
           5.  การพัฒนาและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

           1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
           2.  ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน
           3.  การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร