องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

พันธกิจการพัฒนา
         พันธกิจที่ 1 สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
         พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการร่วมกันให้เกิดความพร้อมเพรียงรองรับนักท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
         พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนประชากรในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
         พันธกิจที่ 5 พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีครอบครัวที่อบอุ่น สังคมอยู่ดีมีสุข
         พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         พันธกิจที่ 7 พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้มีคุณภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา / เป้าประสงค์
         1. การบริหารจัดการที่ดีชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเมืองสงบสุข มีความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
         2. แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมแก่ชุมชน
         3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
         4. การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสะดวก ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
         5. ประชาชนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม มีความรู้และอนามัยที่ดี
         6. ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้