องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนฯ


วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2566 โครงการเพิ่มเติมได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่นายทองลี ฝาชัยภูมิ บ้านหว้าเฒ่า ม.1 2) โครงการปรับปรุงถนนดินสายมอหินกอง-ลาดนกเจ่า บ้านซับปลากั้ง ม.5  3) โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมอาคารโดมอเนกประสงค์ 5) รถบรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และ 6) รถบรรทุกดีเซล แบบกระทะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2566 เมื่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ส่งร่างแผนฯ ดังกล่าวให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมต่อไป 

2024-03-15
2024-03-13
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-12-15
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20