องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายนิยม ดิเรกศิลป์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-056580
  อีเมล์ + admin@phulanka.go.th
 
  ชื่อ + นายวันชัย ญาติสมบูรณ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-056580
  อีเมล์ + admin@phulanka.go.th
 
 
  ชื่อ + นางศิริพร โรมแพน
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 044-056580
  อีเมล์ + admin@phulanka.go.th
 
  ชื่อ +
นายไพรทูลย์ วรพล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-056580
  อีเมล์ +  admin@phulanka.go.th
 
  ชื่อ + นายวันชัย ญาติสมบูรณ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-056580
  อีเมล์ + admin@phulanka.go.th
 
  ชื่อ + นางศิริพร โรมแพน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-056580
  อีเมล์ + admin@phulanka.go.th
 

  ชื่อ + นายวิรุณ   บุญเรือง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 044-056580
  อีเมล์ + admin@phulanka.go.th