องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา นำโดย นายนิยม ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสอดแทรกแนวทางและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ  และได้มอบนโยบายตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

2024-03-15
2024-03-13
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-12-15
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20