องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม "1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน"


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ร่วมกับฝายความมั่นคง อ.บ้านเขว้า  สถานีตำบลภูธรบ้านเขว้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่าย ได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการจัดทำแนวป้องกันและแก้ไขควบคุมปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน กิจกรรม "1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ณ ศาลากลางบ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5

2024-03-15
2024-03-13
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-12-15
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20