องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาสนับสนุนงบประมาณ โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต่อเนื่อง 8 สัปดาห์

2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20
2023-01-11
2022-11-25
2022-11-16