องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
 


Re - X - ray ขยะเปียก อบต.ภูแลนคา


วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา นำโดยหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงาน ดำเนินการกิจกรรมทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ร่วมกับ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,ประชาชน โดยลงพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้านในตำบลภูแลนคา จากการลงพื้นที่ทวนสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างดี แต่ยังมีบางรายที่ขาดความเอาใจใส่ไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคาจึงต้องสร้างความเข้าใจความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะเปียกและแนะนำการใช้งานถังขยะเปียกอย่างถูกต้อง

2024-03-15
2024-03-13
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-12
2023-12-15
2023-05-10
2023-05-03
2023-03-06
2023-02-20