องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
กองคลัง

     
 

นายไพรทูลย์ วรพล

 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
นางสาวรพีพรรณ  อ้นชาลี นางธนภัทร  คุ้มพวก
นางกัลยารัตน์ นาไพบูลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
     
นางสาวผกามาศ  เฉลียวชาติ   นางสาวนรินทร์ ละอองชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวศันสนีย์  สมรูป
นางสาวเครือวัลย์   ก้านสันเทียะ
นางสาวสุภาพร   พรมมากุล
พนักงานจ้างเหมา พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา