องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
กองช่าง

     
 

นายวันชัย ญาติสมบูรณ์

 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  นายสานิต เฉลียวชาติ  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  


 
นางสุภาวดี  ศิริภูมิธนาชัย
 นายภูมิ   ทรงกลิ่น นายอำนวย หีบขุนทด
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทั่วไป (ทักษะ)