องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
 

นางศิริพร ประเวศชโยดม

 
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 

   
-  ว่าง -
  นางประพันธ์ จี้เพชร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
นางสาววิไล  ตรงเมธี 
นายสมบัติ ดวงมา นางอำพร อินทรัพย์
ครู ค.ศ.๒ ครู ค.ศ.๑ ครู ค.ศ.๑
   
นางบัวแหวน เหลืองคำ
นางสาวผกามาศ ชิดชัยภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
   
 นางสาวปวีณา  แก้วสารภูมิ นางสาวจุฑารัตน์   ผุดผ่อง  
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก