องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   
 
 

นายวิรุณ   บุญเรือง

 
    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

โทร.084-4726897
   
 
  นางพิมพ์พจี  จุลยโชค
 
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
     
  นางสาวณภัทร จันบัวลา
 
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน