วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านนางสมบุญ บัวสี บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านนายพัด บุญประเสริฐ บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างค่าซ่อมบำรุงเรื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ศพด.คุณภาพ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยใน ศพด.โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านกิจกรรมการกิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ศพด.คุณภาพ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยใน ศพด.โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านกิจกรรมการกิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ศพด.คุณภาพ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยใน ศพด.โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านกิจกรรมการกิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กม18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง