วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ปรับปรุงถนนดิน บริเวณที่นายหนูจวน บ้านป่าปอแดง หมู่ที่ 8
3  ก.ค. 2562
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านป่าปอแดง - บ้านใหม่หนองแดง บ้านป่าปอแดง หมู่ที่ 8
3  ก.ค. 2562
ขุดลอกลำห้วยจ้อง
3  ก.ค. 2562
ปรับปรุงฝาย มข.(ลำห้วยถ้ำเต่า) บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7
3  ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบูรพา บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7
3  ก.ค. 2562
ปรับปรุงถนนดิน สายตาปู่เก่า บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5
3  ก.ค. 2562
ก่อสร้างฝายน้ำล้นผ่าน ลำห้วยชีบน บ้านชีบน หมู่ที่ 6