วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตรจำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1 - 3 ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โ่ต๊ะบุโพเมก้า) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ 2 บานเลื่อน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ 2 บานเปิดมือจับชนิดบิด) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง