วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ภูแลนคา ตามโครงการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและเผาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 416-63-0001 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในการป้องกันและควบคุมโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที รสจืดชนิดกล่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศพด.อบต. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง