วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
ซ่อมแซมระบบประปา (งานอาคาร) บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 (คุ้มซับบอน) ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
18  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.103 - 006 สายทางที่ทำการ อบต.ภูแลนคา - บ้านนาอินทร์แต่ง
18  เม.ย. 2562
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ. 103 - 002 สายทางบ้านแก้งยาว - บ้านนาอินทร์แต่ง
18  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 103-006 สายที่ทำการ อบต.ภูแลนคา - บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการโต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้ พร้อมตกแต่งสถานที่ดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง